KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - ŠKOLA
HISTORIE ŠKOLY V KOKORÁCH
JAN AMOS KOMENSKÝ První zmínka se datuje v kronice na rok 1667, kdy byla škola označena jako farní. Na začátku 19.století měla škola jednu světnici. Druhá světnice byla přistavěna v roce 1849. V roce 1850 škola shořela. V roce 1853 byla postavena nynější stará školní budova (dnes zdravotní středisko). Ta byla nejprve dvojtřídní a později trojtřídní. Měla už více vyučujících (podučitel, učitel, nadučitel, případně řídící učitel). V jedné třídě bývalo 50 i více žáků. Školní kronika byla částečně vedena v 70.letech 19.století.
O školu se starala obec prostřednictvím tzv. školní rady. Kokory měly známé učitele např. Antonína Geislera, jehož dcera byla jednou z prvních industriálních učitelek už v roce 1875. V roce 1888 byl zakoupen a posvěcen školní prapor (nezachoval se).
Po postavení kláštera byla zde zřízena soukromá dívčí škola. Do státní školy chodili pak krátce jen chlapci.
V roce 1919 byla škola rozšířena na trojtřídní, děvčata přestupovala ze školy klášterní do veřejné. Škola se postupně rozšiřovala na šestitřídní a začalo se uvažovat o škole měšťanské. Její první třída byla otevřena v roce 1923 v nájmu v klášteře. V únoru 1925 bylo započato se stavbou nové měšťanské školy a v září se začalo v nové škole učit. Škola byla postavena na dluh, obce Kokory, Luková, Čelechovice, Nelešovice, Žeravice a Lhotka vedly dlouholetou soudní při o úhradu nákladů.

Škola se od roku 1936 jmenovala Újezdní a obvodová měšťanská škola Kokory. Ředitelem byl Maxmilián Hložek, po krátkém mezidobí pak Rudolf Macháček. Obecná škola byla několikrát samostatná, z jejich pověřených ředitelů je známý Jan Potěšil.
V poválečném období byl název školy až do roku 1953 Masarykova střední škola Kokory (pro 6.-9.ročník) a Obecná škola Kokory.


Mezi velmi známé učitele patřil ve dvacátých letech Ladislav Hudeček, známý sběratel a přírodovědný pracovník, který později přešel do Přerova a jehož sbírky jsou dnes uloženy v přerovském muzeu. Krátce učil na kokorské škole i místní rodák Miloš Roháč, který se proslavil jako vynikající fotograf, dokumentarista a folklorista a je pochován na kokorském hřbitově.