KOKORY oficiální stránky obce

KOKORSKÉ NOVINY
KOKORSKÉ NOVINY


Vycházejí v obci od roku 1999. Jsou vedeny jako občasník, jsou však vydávány obcí Kokory pravidelně vždy na konci každého sudého měsíce o rozsahu zhruba deseti stran zatím v černobílé úpravě.

Noviny vede jako šéfredaktor celou dobu Ing. Alois Košťálek, členy redakční rady jsou v současnosti starostka obce Hana Zittová, člen zastupitelstva Ing. Dominik Jurečka, jako editor Ing. Ondřej Ryšán a grafička Jiřina Jiříková.

Náklad novin se pohybuje kolem tří set výtisku, k dostání jsou v místní trafice, „obchodňáku“ , prodejně ENAPO a v menším počtu i v Přerově a také na obecním úřadě, kde je možno získat i čísla starší.
Profil novin charakterizovali členové redakční rady v dobrém slova smyslu jako“kramériovský“, obsahují mimo aktuálních událostí v obci i statě z dávné i nedávné historie Kokor, místní sportovní a kulturní události, ilustrační fotografie a příspěvky zastupitelů i občanů. Občané si na naše Kokorské noviny již zvykli a mnozí je pečlivě ukládají. Noviny se čtou i v okolních obcích i mezi některými rodáky, kteří se i jejich prostřednictvím rádi do Kokor vracejí. V současné době se uvažuje o zavedení samostatné obrazové přílohy.