KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY-SAZEBNÍK ÚHRAD
SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ


Ze smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyplývá :

 • nárok na informace má každý bez ohledu na důvod své žádosti
 • odpovědnost za poskytování informací vůči žadatelům mají starosta , místostarosta , členové výborů a účetní obce , kteří buď sami informace poskytnou, pokud k tomu budou kompetentní , nebo postoupí žádost kompetentní osobě či žádost vrátí žadateli se sdělením , aby se obrátil na správný subjekt
 • žádost musí být vyřízena co nejdříve , nejpozději ve stanovené lhůtě
 • každé omezení informace musí být konkrétně odůvodněno
 • odepření části informace není důvodem k odepření zbylé části informace
 • proti odepření či omezení je možno se odvolat , rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem
 • úhrada za poskytnutí informace nesmí být nepřiměřená


VĚCNÉ NÁKLADY


Věcné náklady spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují:


 • kopírování na kopírovacích strojích


 • oboustranně za list A4 1,- Kč
  oboustranně za list A3 2.- Kč


 • poštovní poplatky dle platných tarifů České pošty.
 • elektronickou poštou se informace neposkytují.


OSOBNÍ NÁKLADY


V případě, že se bude jednat o informaci, kterou je třeba vyhledat v archivu, zaplatí žadatel osobní náklady práce odborného zaměstnance ve výši 80,-- Kč/hod. Účtuje se přitom každá započatá půlhodina činnosti odborného zaměstnance příslušným podílem ze stanovené částky. Celková sazba úhrady je dána součtem všech nákladů v jednotlivých položkách sazebníku. V tomto sazebníku nejsou uvedeny položky, které budou účtovány dle zákona číslo 368/1992 Sb. o správních poplatcích v platném znění. Pokud bude třeba použít položku podle zákona o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu správní poplatek.


ZDARMA


Poskytování ústních informací, nahlédnutí do písemných materiálů (vyhlášky, usnesení...) se neúčtují.