KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY-JAK POSTUPOVAT
JAK POSTUPOVAT PŘI ŽÁDOSTECH O INFORMACE


Při vyřizování žádosti o poskytování informací postupuje obecní úřad podle ustanovení § 14 zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, tj. žádost posoudí a:


  • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti


  • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Obecního úřadu Kokory, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli


  • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmene a) a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může obecní úřad nejpozději do 7 dnů místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., obecní úřad může poskytnout informace, které se týkají pouze působnosti úřadu. Pokud se však požadované informace týkají ochrany utajovaných skutečností (§ 7), ochrany osobnosti a soukromí (§ 8), ochrany obchodního tajemství (§ 9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§ 11), takovou informaci neposkytne.