KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY-matrika
MATRIKA KOKORY


Pod matriku v Kokorách spadají matričně obce

OBŘADNÍ SÍŇ
Kokory
Lhotka
Čelechovice
Nelešovice

Matrika obce Kokory poskytuje veškeré služby matričních úřadů (sňatky,občanky, pasy...) pro všechny občany spadajcí matričně pod obec Kokory. V obci Kokory je k datu 27.11. 2003 celkem 1144 trvale hlášených obyvatel.


Úřední doba

ÚŘEDNÍ MÍSTNOST
Úřední hodiny matriky jsou totožné s úředními hodinami Obecního úřadu Kokory:

Pondělí: 8°° - 17°° hod
Středa: 8°° - 17°° hod
Matriční úřad přebírá žádosti na občanský průkaz.

Pro 1.OP potřebujete:
 1. oddací list rodičů
 2. svůj rodný list
V případě, že žadatel žádá o osvědčení o státním občanství je potřeba aby s tímto žadatelem přišel jeden ze zákonných zástupců s platným OP. Jestliže žadatel vlastní platný cestovní doklad, tak nemusí žádat o osvědčení o státním občanství. Poplatek se žádný neúčtuje. Žadatel si může podat žádost o 1.OP 2 měsíce před dovršením 15 let.

Ztráta či poškození OP:

Kdo ztratil nebo má poškozený či neplatný OP přijde rovněž s rodným listem, popř. s oddacím listem. Pokud chce mít v OP děti do 15 let musí mít jejich rodné listy.

Změna OP

Změna zákona o občanských průkazech:

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, vydané do 31.12.2003, pozbývají platnosti nejpozději do 31.12.2008 . Vláda stanoví nařízením lhůty, v nichž jsou občané povinni provést výměnu OP bez strojově čitelných údajů (růžové ID karty, typ knižka) a to podle doby vydání občanských průkazů.

Proto občané si mohou tyto výše uvedené OP vyměnit bez správního poplatku (na základě sdělení Ministerstva financí ze dne 22.07.2003). To znamená i OP (růžové), které mají uvedenou platnost končící po roce 2005. V případě této výměny je potřeba pouze předložit stávající OP a aktuální fotografii - čelní pohled s bleděmodrým pozadím.

Vystavení osvědčení o státním občanství

Kdo požaduje vystavení osvědčení o státním občanství a je starší 18 let platí poplatek 100,- Kč.
Žádost o cestovní pasy se podávají na Magistrátě města Přerova, cestovní pasy, nám. TGM 16, Přerov. Cena za vydání cestovního pasu občanům starším 15 let je 600,--Kč, platnost 10 let, bleskový je za 1500,--Kč, platnost půl roku. Vydání cestovního pasu občanům od 5-15 let je 100,--Kč, platnost 5 let, bleskový je za 1000,--Kč, platnost půl roku.

Obecní úřad v Kokorách přijímá žádosti o cestovní pas pouze pro děti do 5 let, cena 50,--Kč, platnost 1 rok, k žádosti předloží rodič či opatrovník rodný list dítěte, 2 fotografie, oddací list, nebo rodný list rodiče.
V případě úmrtí člena rodiny v Kokorách, Čelechovicích, Nelešovicích, Lhotce - předloží pozůstalí doklady, potřebné k vyhotovení úmrtního listu:
 1. OP
 2. rodný list
 3. popř. oddací list zesnulého
 4. OP pozůstalých
 5. doklad, ze kterého vyplývá vztah k zesnulému např. rodný list
Při žádosti o uzavření sňatku předloží snoubenci:
 1. platný OP
 2. rodný list
 3. oddací list rodičů
 4. pokud jsou rozvedeni či ovdovělí předloží ještě doklad potvrzující tuto skutečnost.
Kdo si žádá o vydání druhopisu matričního dokladu svého či člena rodiny předloží :
 1. platný OP
 2. rodný list