KOKORY oficiální stránky obce

OBEC KOKORY
DOKUMENTY NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE:


USNESENÍ


Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Kokory ze dne 3.9.2003:

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:

  • úpravu finančního plánu - rozpočtové opatření
  • prodej pozemků Povodí Moravy dle předloženého geometrického zaměření a kupní smlouvy
  • umístění čističky odpadních vod na parcele č.932, která je majetkem obce žadateli panu Červenákovi
  • umístění společné čističky odpadních vod na veřejném prostranství před domy č.146 a č.271 paní J.Pavlíkové a pana M.Vinklárka
  • vnitřní směrnice obce Kokory
  • pronájem prodejního stánku paní H. Vinklárkové


ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTLO:

  • žádost o prodej parcely č.681/3 v k.ú. Kokory p.Kovářovi


ZASTUPITELSTVO OBCE PROJEDNALO:

  • návrh zadání Změny č.2 ÚPNSÚ Kokory


ZASTUPITELSTVO OBCE VZALO NA VĚDOMÍ:

  • informace z obecního úřadu


ZASTUPITELSTVO OBCE ULOŽILO:

  • radě obce vypracovat nájemní smlouvu na prodejní stánek