KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - ÚŘEDNÍ DESKA
DOKUMENTY NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE:


USNESENÍ


Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Kokory ze dne 7.11.2003:

ZASTUPITELSTVO OBCE VZALO NA VĚDOMÍ:

 • informace o činnosti obecního úřadu
 • informace o plnění úkolů daných finančním plánem
 • práce provedené mimo finanční plán


ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:

 • odkup parcely č.602 v k.ú. Kokory o výměře cca m2 za cenu 60,-Kč/m2
 • geometrické zaměření lokality Záhuličí dle zastavovacího plánu
 • revokaci usnesení ze dne 16.4.2003 týkající se ceny za prodej parcely č.372/2 v k.ú. Kokory
 • prodej parcely č.372/2 v k.ú. Kokory za odhadní cenu
 • uzavření hospodářské smlouvy na celkovou hospodářskou činnost včetně činnosti lesního hospodáře v lesích, jenž jsou v majetku obce


ZASTUPITELSTVO OBCE ULOŽILO:

 • kontrolnímu výboru prošetřit majetkoprávní vztahy mezi obcí a Sborem dobrovolných hasičů
 • finančnímu výboru provést kontrolu finančního hospodaření - temín do konce roku 2003
 • kontrolnímu výboru provést inventuru majetku obce - termín do konce roku 2003
 • starostovi obce připravit podklady kontrolnímu výboru k posouzení majetkoprávních vztahů mezi obcí a SDH - termín 12.11.2003