KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - ÚŘEDNÍ DESKA
DOKUMENTY NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE:


USNESENÍ


Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Kokory ze dne 17.12.2003:

ZASTUPITELSTVO OBCE PROJEDNALO:

 • návrh Zadání změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Kokory
 • vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu Zadání změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Kokory


ZASTUPITELSTVO OBCE VZALO NA VĚDOMÍ:

 • důvodovou zprávu k usnesení
 • vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu Zadání změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Kokory
 • výsledek projednání s nadřízeným orgánem územního plánování, Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem strategického rozvoje kraje, ve smyslu ust.§ 20 odst.6 zákona č. 50/1076 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů


ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:

 • v souladu s ust. §20 odst.7 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, Zadání změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Kokory v celém rozsahu předloženého návrhu
 • smouvu o hospodaření s lesními pozemky ve vlasnictví obce Kokory s firmou Lengál
 • obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č.1/2003
 • obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č.2/2003 o provozu a systému shromažďování odpadů
 • rozpočtové opatření k 30.11.2003 dle přílohy zápisu
 • harmonogram jednání RO a ZO na rok 2004
 • příspěvek ve výši 1000,- Kč hudebnímu souboru "Věrovanka"
 • bezúročnou půjčku Farnímu úřadu Kokory ve výši 60 000,- Kč se splatností do 31.12.2004
 • nabídku firmy HICON na dopravní značení v obci Kokory


ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTLO:

 • návrh na rozšíření programu jednání ZO týkajícího se odprodeje hasičského agregátu do vyřešení jeho vlastnictví


ZASTUPITELSTVO OBCE ULOŽILO:

 • zveřejnit ve vývěsní skřínce obecního úřadu nabídku dopravního značení pro potřeby místních podnikatelů k označení jejich firem,
  náklady na značení si hradí podnikatelé, termín podání žádostí je do konce měsíce ledna 2004,
  výsledek projednat na zasedání ZO dne 11.2.2004