KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - ÚŘEDNÍ DESKA
DOKUMENTY NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE:


USNESENÍ


Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Kokory ze dne 3.11.2004:

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:

 • rozpočtové opatření a hospodaření obce k 31.10.2004
 • účetní směrnice na rok 2004-11-05
 • prodejní cenu 350,- Kč /m2 jednotlivých parcel na Olomoucké dle geometrického plánu č.379-133/2003
 • cenu 50,-Kč/m2 jako úhradu za vybudování ing. sítí na Olomoucké. Tuto částku uhradí
 • schválilo návrh smlouvy na odkup pozemku na ing. sítě a komunikaci na Olomoucké s výhradou, změnit v článku 7 větu: náklady spojené s vypracováním této kupní smlouvy a s jejím zavkladováním uhradí strana prodávající
 • uložení odpadu z výstavby železničního koridoru ve starém lomu Brambor
 • navrženou částku 40,-Kč /m3 uloženého odpadu
 • spolupráci a uzavření smlouvy o uložení odpadu s firmou ŽSD s.r.o. Hlinky- Brno
 • vypracování projektu f.ing.Bakeš za částku 30.000,- Kč
 • zadání územního rozhodnutí na uložení odpadu v lokalitě Brambor dle vypracovaného projektu
 • dělení uloženého odpadu na základě projektu s vlastníkem části parcel ing. Petrem Horákem
 • postup prací na opravě kapličky


ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTLO:

 • žádost pana Volodynyra Mítrofanova na úpravu vjezdů a obrubníků
 • žádost starosty o povolení zadání výroby propagačních odznaků s erbovním znakem obce
 • žádost paní Bednaříkové o pronájem plochy starého hřiště a okolí k podnikatelskému záměru


ZASTUPITELSTVO OBCE ULOŽILO:

 • radě obce zadat vypracování změny dopravního značení v obci dle doporučeného návrhu
 • kontrolnímu výboru provést inventarizaci obecního majetku do 31.12.2004
 • opětovně vyzvat pana Mazura bytem Kokory č.253 k odstranění malotraktoru z veřejného prostranství (před svým domem)


ZASTUPITELSTVO OBCE REVOKOVALO:

 • rozhodnutí usnesení ze dne 7.10.2003 a ruší: cenu jednotlivých parcel na Olomoucké dle geometrického plánu č.367-36/2003 za cenu 200,-Kč/m2