KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - ÚŘEDNÍ DESKA
DOKUMENTY NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE:


USNESENÍ


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Kokory ze dne 15.12. 2004:

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:

 • Program zasedání zastupitelstva obce
 • Rozšíření programu zasedání
  - zrušení vyhlášky o klidu a pořádku v obci ze dne 14.05.1996
  - žádost o prominutí půjčky Římskokatolickému far. úřadu
 • Revokaci usnesení ze dne 11.02.2004 bod č. 4 - nové znění bodu 4 zní : Rozpočet na rok 2004 byl schválen jako přebytkový z důvodu splátky návratné finanční výpomoci
 • Revokaci usnesení ze dne 14.04.2004 - bodu týkajícího se hospodaření obce v roce 2003 - nové znění : přezkoumání hospodaření obce bylo schváleno s výhradou. Závěrečný účet obce obsahoval vše dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů a hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Kokory za rok 2003, kde zůstatek byl převeden na úhradu ztráty z minulých let
 • Rozpočtové provizorium na rok 2005
 • Rozpočtový výhled do roku 2007
 • Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Kokory
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Kokory č. 1/98 o stanovení příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů žáků mateřských škol a školních družin
 • Obecně závaznou vyhlášku obce Kokory o zachování klidu a pořádku ze dne 14.05.1996
 • Morální kodex člena zastupitelstva obce Kokory
 • Návrh činnosti na rok 2005 rozšířený o opravu místní komunikace v Ulici a opravu chodníku u zastávky směr Olomouc
 • Harmonogram jednání Rady obce a Zastupitelstva obce Kokory na rok 2005
 • Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Kokory a Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Kokory ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2004
 • Prominutí půjčky Římskokatolickému farnímu úřadu Kokory ve výši 60.000,--Kč


ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVÁLILO:

 • Příplatek 50,--Kč/m2 na vybudování inženýrských sítí v plánované zóně bydlení U učiteláku


ZASTUPITELSTVO OBCE VZALO NA VĚDOMÍ :

 • Vyhodnocení činnosti obce Kokory za rok 2004


ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE :

 • Radu obce, aby schválila rozpočtové opatření k 31.12.2004 dle skutečnosti.
 • Kontrolní výbor k provedení kontroly dle § 119 zák. č. 128/2000 o obcích ve znění pozdějších předpisů za rok 2004.
 • Finanční výbor k provedení kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce včetně příspěvkové organizace Základní škola Kokory za rok 2004.