KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - ÚŘEDNÍ DESKA
DOKUMENTY NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE:


USNESENÍ


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Kokory ze dne 20.4. 2005:

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:

 • Program jednání zastupitelstva obce
 • Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kokory za rok 2004 s výhradami - viz příloha 1, na základě nichž byla přijata opatření k nápravě nedostatků
 • O rozpočtových pravidlech, viz příloha 2,3,4,5
 • Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Kokory za rok 2004, kde zůstatek byl převeden na úhradu ztráty z minulých let - viz příloha 6,7,8
 • Vybílení čekárny u trafiky


ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVÁLILO:

 • Účast v soutěži " Vesnice roku"


ZASTUPITELSTVO OBCE VZALO NA VĚDOMÍ :

 • Výsledek jednání s ing.Markem, týkající se příspěvku na ing. sítě v Záhuličí
 • Informace o postupu prací -lokalita Olomoucká, terénní úprava Brambor, hřbitovní svah, přechod pro chodce u pomníku padlých, projekty na opravu chodníku a Ulice
 • Informace o stočném
 • Informace - výběrové řízení Olomoucká
 • Informace o stížnosti p.Kozáka a pí. Zapletalové J.
 • Informace o přípravě obecně závazných vyhlášek týkajících se veřej.prostranství, psů, zábav,plakátové plochy