KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - ÚŘEDNÍ DESKA
DOKUMENTY NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE:


USNESENÍ


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Kokory ze dne 15. 6. 2005:

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:

 • Rozšíření programu.
 • Přesunutí bodu jednání Výběrové řízení Olomoucká jako bod č.1.
 • Zakoupení 3 ks knih "Pobečví v proměnách času".
 • Členy školské rady Ing. Zbyňka Habáně a p. Martina Pavlíka .
 • Aby žádost o dotaci na umělý povrch hřiště u sokolovny v Kokorách zastřešila Česká obec sokolská a obec Kokory dá souhlas k pronájmu obecních pozemků, na kterých část hřiště leží.


ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVÁLILO:

 • Prodej a odprodej reflexních značek.


ZASTUPITELSTVO OBCE VZALO NA VĚDOMÍ :

 • Informace o výběrovém řízení na Olomoucké
 • Informace z obecního úřadu
 • Příjmy a výdaje obce Kokory k 31.05.2005 - viz. příloha č.1


ZASTUPITELSTVO OBCE ULOŽILO :

 • Členům zastupitelstva obce seznámit se s návrhy obecně závazných vyhlášek o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě a své případné připomínky a podněty dodat týden před zasedáním rady obce konané dne 17.08.2005


ZASTUPITELSTVO OBCE DOPORUČILO :

 • Žádost manželů Oravcových o změnu územního plánu zahrnout do nového komplexního územního plánu obce Kokory