KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - VRTULE
AMERICKÁ HISTORICKÁ VRTULE


Nové Přerovsko přineslo dne 23. 8. 1996 aktuální informaci o vyorání vrtule německého či amerického letadla z II. světové války v katastru obce Kokory. Tato událost je natolik významně spojená s novodobou historií nejen obce Kokory, ale i Rokytnice, Dluhonic, Brodku apod., že si zaslouží doplnění a upřesnění.

Nejprve k současnosti. Pracovníci ZD Kokory Přikryl a Němčák z Nelešovic objevili v pondělí 19. srpna při orbě v kokorské polní trati „Zábrančí“ vrtuli, která zcela jednoznačně patří k americkému bombardéru B 24 Liberátor, sestřelenému ve velké letecké bitvě nad střední Moravou v prosinci 1944. Kdyby si byl autor článku či fotograf vrtuli prohlédl, spatřil by v areálu ZD Kokory, kam byla převezena, nejen velmi dobře čitelná výrobní čísla obou listů, ale i překvapivě zachovalou žlutou samolepku HAMILTON STANDARD PROPELLER. Toto označení patří renomované americké firmě, vyrábějící v době II. světové války právě vrtule. Četní zájemci, kteří si přišli v dalších dnech vrtuli prohlédnout, právem obdivovali její zachovalost, kvalitu barev, materiálu, zbytků hadiček apod. Bylo jasné, že jde o nález a materiál značné sběratelské a historické ceny a že bude vhodné uvažovat na kompetentních místech o jeho využití přímo v obci, či v rámci okresu, do jehož historie, do jehož historie tento vzácný nález nepochybně patří. To vzrušeně potvrdil v rozhovoru s kronikářem obce i znalec historie spojeneckého letectva II. světové války pan Stanislav Spurný z Přerova.

O to větší a nemilé bylo překvapení kokorských občanů, když po zveřejnění zprávy o nálezu v Novém Přerovsku byla ještě týž den vrtule necitlivě a neoprávněně vydána zodpovědnými pracovníky ZD Kokory zástupcům armády a odvezena údajně do Vyškova. Po zjištění /pomocí pana Spurného/, že vrtule je ještě v hangáru v Přerově byl požádán pisatelem o pomoc i přednosta Okresního úřadu v Přerově Ing. Miloslav Přikryl, který v této věci vydal neprodleně potřebné pokyny, které by vrtuli pro obec či okres zachovaly. Vojáci však projevili neobvyklou přemíru iniciativy a bez respektování historických souvislostí hned v pondělí odvezli vrtuli do Vyškova.

Nové Přerovsko z 30. 8. přineslo pak přes všechny tyto skutečnosti suchou zprávu, že vrtule bude po prozkoumání vystavena pro veřejnost v leteckém muzeu ve Vyškově.

Jasný a rezolutní závěr, který byl formulován bez ohledu na mínění občanů, zastupitelstva, rodin, které se v této historii více než 50 let angažovaly, bez vyjádření regionálních historiků a všech místních a okresních patriotů v tom nejlepším slova smyslu. Jejich mínění chce autor vyjádřit vzkazem armádním činitelům: Vzácný kus prozkoumejte nejnovější dostupnou technikou, vědecky a historicky zdokumentujte a vraťte tam, kam patří, do obce, kde ležel více než 50 let a je součástí její historie. Vrtule amerického bombardéru patří Kokorám,kde jeden ze členů posádky blízko nalezené vrtule zahynul. Patří i sousedním obcím, kde zahynuli další dva členové posádky a další si zachránili život. Někteří z nich dosud žijí a jistě by si rádi prohlédli vrtuli svého stroje na místech, nad nimiž bojovali a nasazovali životy za svobodu naši a celé Evropy.

Věříme, že tato myšlenka najde podporu i na oficiálních místech státní správy i samosprávy zainteresovaných obcí i okresu při jednání s armádou. Věříme, že školní děti z těchto obcí nebudou muset jezdit za skutečnou konkrétní historii II. světové války jezdit až do Vyškova.

Historie amerického Liberátoru, sestřeleného nad Kokorami 17. 12. 1944, osudy členů jeho posádky, zjišťování jejich jmen, totožnosti stroje apod. je tak zajímavá, že by si zasloužila dalšího samostatného zpracování. Autor je kronikářem městečka Kokory.LIBERATOR

Článek byl 6. 9. 1996 v Novém Přerovsku otištěn, příběh se však odvíjel dál, bohužel pro Kokory neúspěšně. Přednosta okresního úřadu pověřil vysledováním cesty vrtule ředitele Muzea Komenského Mgr. F. Hýbla. Ten však, jak později sdělil kronikáři, narazil při svém pátrání na výrazné nepochopení vojáků. Své putování skončil až u kteréhosi generála a nedozvěděl se vůbec nic. Potvrdil, že letečtí historikové z okolí leteckého muzea jsou velmi zanícení a že do jejich teritoria se těžko proniká. Nezbývá, než se během času alespoň přesvědčit o umístění a správném popisu vrtule a její totožnosti. Na její zpětné získání pro obec či Přerovsko není asi v zastupitelstvu obce, ani jinde, v této chvíli, dostatek vůle a zápalu.

Ing. Alois Košťálek