KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - KOSTEL
PASTORAČNÍ SLUŽBY DUCHOVNÍ SPRÁVY
- UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ


PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY


Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie:
Neděle : 9.00 hod
Čtvrtek : 15.30 hod ( mimořádně i v pátek 16.30)


VYUKA NABOŽENSTVÍ


Pravidelně v tyto dny: ve škole v Kokorách


SVÁTOST KŘTU


Požádat o sv. křest může dospělý žadatel osobně a rodiče v zastoupení svého dítěte. Předpokladem k udělení sv.křtu je víra v Krista, kterou žadatelé prokážou při poučení a přípravě. Rodiče absolvují měsíční přípravu. Dospělý absolvuje roční přípravu.


SVÁTOST MANŽELSTVÍ


Požádat o sv. manželství mohou snoubenci,z nichž aspoň jeden je věřící katolík. Předpokladem k udělení sv.manželství je úmysl uzavřít nerozlučitelný svazek a katolická výchova dětí. Snoubenci absolvují tříměsíční přípravu a poučení .


SVÁTOST SMÍŘENÍ (SV. ZPOVĚĎ)


Příležitost k sv. smíření je před mši svatou nebo po mši sv. a kdykoliv na požádání i mimo kostel. Sv. smíření má přijmout ten, kdo těžkým hříchem ztratil milost posvěcující . Doporučuje se přijetí sv. smíření 1x do měsíce .


SVÁTOST NEMOCNÝCH A SV.PŘIJMÁNÍ


Požádat o udělení svátosti nemocných, nebo-li o pomazání nemocných může nemocný sám, v zastoupení rodina nebo pověřená osoba. Předpokladem je stav těžké nemoci, před těžkou operací , pro stáří a ve vážném nebezpečí smrti. Vzhledem k závažnosti a nebezpečí prodlení může informovat i telefonicky duchovní správu kdokoliv, kdo je obeznámen s vážným zdravotním stavem nemocného!Požádat o návštěvu a o udělení sv. přijímání a sv. smíření mimo kostel (zvláště na první pátek v měsíci) mohou rovněž všichni, kteří pro nemoc jsou v domácím či ústavním léčení, buď sami nebo prostřednictvím pověřené osoby nebo telefonicky.


CÍRKEVNÍ POHŘEB


Slavením křesťanského církevního pohřbu se dovršuje svátostný život zemřelého věřícího křesťana. Požádat o církevní pohřeb mohou pozůstalí na základě vůle zesnulého. Pozůstalí se hned po zprávě o úmrtí se s žádostí a zápisem obrátí osobně (nebo telefonicky -tel. 603283277) na duchovního správce k projednání způsobu a průběhu církevního pohřbu na Farní úřad v Kokorách č.p.1 (telefon -).